Τίτλος  Συνοπτικού Διαγωνισμού: «Καλλιτεχνικές υπηρεσίες  διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για την κάλυψη των  αναγκών των Δημοτικών Χορωδιών San Giacomo, Δημόδοκος και της Παιδικής – Νεανικής»

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ Δήμου Κέρκυρας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

       Την επιλογή αναδόχου, με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16  για την υπηρεσία με τίτλο «Καλλιτεχνικές υπηρεσίες  , για την κάλυψη των  αναγκών των Δημοτικών Χορωδιών San Giacomo, Δημόδοκος και της Παιδικής – Νεανικής», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το Σύνολο της Υπηρεσίας,  είτε για ένα,  είτε για περισσότερα τμήματα αυτής, με την επιφύλαξη του αρ.1.3 της Διακήρυξης.

 Δ/νση  Αναθέτ. αρχής :  Πύλη Αγίου Νικολάου, Φαληράκι- ΚΕΡΚΥΡΑ, ΤΚ. 49100 Τηλ. : 26610 81146, 26610 25085

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 49.600 €  πλέον Φ.Π.Α. 24 % (Σύνολο 61.504,00 €).

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του ΔΟΠΑΠ. Η ανάθεση θα βαρύνει: 

α Για το έτος 2018, με συνολικό ποσό των 20.501,33 ευρώ τον  προϋπολογισμό του ΔΟΠΑΠ έτους 2018 .

Β. Για το έτος 2019, με συνολικό ποσό των 41.002,66 ευρώ , τον προϋπολογισμό του ΔΟΠΑΠ έτους 2018. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή  επάγγελμα στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, σχετικό με τις συγκεκριμένες καλλιτεχνικές ειδικότητες Αρχιμουσικών – Δ/ντών Χορωδιών ή Μουσικών ή εκτελεστών μουσικών έργων. 

Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στη παράγραφο 2.2. της Διακήρυξης.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μηνιαίως με το 1/12% της συμβατικής αξίας μετά την τμηματική παραλαβή των υπηρεσιών,  από την αρμόδια επιτροπή και το ΔΣ του ΔΟΠΑΠ .

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ:    17 / 8 / 2018.

Η Διακήρυξη καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στη Διαύγεια, επίσης θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του ΔΟΠΑΠ www.sypap.gr

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στα γραφεία του ΔΟΠΑΠ, διεύθυνση Πύλη Αγίου Νικολάου, Φαληράκι- ΚΕΡΚΥΡΑ, ΤΚ. 49100 , με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 3-9-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 π.μ. στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης, η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ενστάσεις υποβάλλονται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: 8 μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

Εναλλακτικές Προσφορές -Αντιπροσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ

Για την διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε ΕΔΩ

Για την μελέτη πατήστε ΕΔΩ