ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                       Κέρκυρα  19-10 -2020

ΣΥ.Π.Α.Π.   ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                    Α.Π. 1081

Φαληράκι, Κέρκυρα

Τηλ: 2661081146

               Email:[email protected]

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Του Συνδέσμου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Κέρκυρας

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων μουσικών – καλλιτεχνικού προσωπικού για τα μουσικά σύνολα του ΣΥ.Π.Α.Π. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής χρονιάς (2020-2021), αναλυτικότερα:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
001 ΤΕ Μουσικός – μονωδός 1 Οκτώ μήνες
002 ΤΕ Μουσικός – συνοδός πιάνου 1 Οκτώ μήνες

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει την Τρίτη 10-11-2020 (εντός 6 εργάσιμων ημερών από την λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών, αρ.5 ΠΔ 524/80), από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80, που ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ.  97222/23-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΓ1ΟΡ1Φ-ΧΩΔ)  απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (ακρόαση). Κατόπιν θα συντάξει πίνακα με αξιολογική σειρά κατά την κρίση της.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε έναν (1) κωδικό θέσης. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά από την ΠΕΜΠΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

(10 ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης σε εφημερίδα) στα γραφεία του ΣΥΠΑΠ (Πύλη Αγ. Νικολάου – Φαληράκι), τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

  1. Αίτηση που λαμβάνεται από τον ΣΥ.Π.Α.Π.
  2. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
  3. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
  • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
  • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
  • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

 

Η παραλαβή της προκήρυξης και των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία του ΣΥ.Π.Α.Π. (Πύλη Αγ. Νικολάου – Φαληράκι), τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ή και με ηλεκτρονική αλληλογραφία κατόπιν σχετικής αίτησης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΠΑΠ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΩΡΑΪΤΗΣ