ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  (ΣΥ.Π.Α.Π)                                      Κέρκυρα  19-10-2020

Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος                                              Α.Π. 1080

Φαληράκι, Κέρκυρα

Τηλ: 2661081146

               Email:[email protected]

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ 3/2020

Πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Του Συνδέσμου Πολιτισμού, Αθλητισμού, & Περιβάλλοντος Κέρκυρας

 

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ν. 3584/07 (αρ.223, παρ.5 & αρ.197)

2) Τις διατάξεις του ν 2190/94 (αρ.14, παρ.2)

3) Τις διατάξεις του ν. 3833/10 (αρ.1)

4) Τις διατάξεις του ν. 3463/06.(αρ.240)

5) Τις διατάξεις του ν.4325/2015 (άρ. 26 παρ. 8)

6) Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/80 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΠΔ. 476/1981 Π.Δ.

7) Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80

8) Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/66

9) Τις διατάξεις του Β.Δ 57/57

10)Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (καλλιτεχνικό προσωπικό)

11) την Συστατική πράξη του ΣΥ.Π.Α.Π. (ΦΕΚ564/24-2-2020 Τ.Β)

11)Την 5-103/2-4-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, περί μεταβίβασης των Δημοτικών Ωδείων Φαιάκων και Λευκίμμης στον ΔΟΠΑΠ η οποία εγκρίθηκε με την 4230/3721/23-5-2012 αποφ. Του Γ.Γρα. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 3538/Β/31-12-2012)

12)Τον ΟΕΥ του ΔΟΠΑΠ (ΦΕΚ 509/Β/28-2-2014 όπως ισχύει)

13) Την                 3-1/24-3-2020  απόφαση  του  ΔΣ  του  ΣΥΠΑΠ (ΑΔΑ:    67ΚΗΟΚΙΖ-Ξ52)

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού για

το έτος 2020.

14)Το με αριθμ. πρωτ. 45695/20-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο γνωστοποιείται η αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./103/12348/16-7-2020 εγκριτική απόφαση της επιτροπής του αρ. 2, παρ.1 της 33/ΠΥΣ, για την έγκριση απασχόλησης έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στον ΣΥ.Π.Α.Π.

15) Την υπ’ αριθμ. 12-2/28-8-2020 (ΑΔΑ:Ω5ΦΦ46Μ2ΦΒ-ΚΜ4) απόφαση του Δ.Σ. του ΣΥ.Π.Α.Π. με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων και πρόσληψη μουσικών ΙΔΟΧ με αμοιβή από ίδιους πόρους»

16)Το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του ΣΥΠΑΠ οικονομικού έτους 2020 έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις, στους ΚΑ 10.6041.002 και ΚΑ 10.6054.002.  Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους επειδή οι συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού λήγουν μετά τη 31η -12-2020.

17) Την υπ’ αριθμ. 15-1/7-10-2020 (ΑΔΑ:683Μ462ΦΒ-ΝΥΝ) απόφαση του Δ.Σ. του ΣΥ.Π.Α.Π. με θέμα: «Έγκριση πρωτοκόλλου της επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού για την υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ με αντίτιμο και έγκριση πρωτοκόλλου της επιτροπής επιλογής  καλλιτεχνικού προσωπικού για την υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ με ίδιους πόρους.»

18) Την με αριθμ. πρωτ. 97222/23-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΓ1ΟΡ1Φ-ΧΩΔ) απόφαση του

Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, περί

συγκρότησης  επιτροπής  επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού στον ΣΥ.Π.Α.Π.

Κέρκυρας.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Την πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων μουσικών – καλλιτεχνικού προσωπικού για τα μουσικά σύνολα του ΣΥ.Π.Α.Π. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής χρονιάς (2020-2021), αναλυτικότερα:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
001 ΤΕ Μουσικός – μονωδός 1 Οκτώ μήνες
002 ΤΕ Μουσικός – συνοδός πιάνου 1 Οκτώ μήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών, ή έως 70 ετών αν δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα σύνταξης
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθ. 16 του Ν.3584/2007
 3. Οι άνδρες μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τ.Ε. 1. Πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής (Ωδείου) ή Πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ.5 του Ν.2158/1993 (Α΄109) και

2 Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

 

 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε έναν (1) κωδικό θέσης. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά από την ΠΕΜΠΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (10 ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης σε εφημερίδα) στα γραφεία του ΣΥ.Π.Α.Π. (Πύλη Αγ. Νικολάου – Φαληράκι), τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

 1. Αίτηση που λαμβάνεται από τον ΣΥ.Π.Α.Π.

 

 1. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

 

 1. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.

 

Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται: Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:

 1. το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
 2. το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
 • το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». Τίτλος της αλλοδαπής χωρίς αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
 • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

 

Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ

 1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στα ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στην βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του ΥΠΠΟΤ.
 2. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας: συναυλίες, (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική, σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
 3. Πρόσθετοι τίτλοι μουσικών σπουδών (Διδακτορικά, μεταπτυχιακά, τίτλοι Ωδείων, κλπ)

 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε µε εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

 1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει την Τρίτη 10-11-2020 (εντός 6 εργάσιμων ημερών από την λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών, αρ.5 ΠΔ 524/80), από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80, που ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. 97222/23-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΓ1ΟΡ1Φ-ΧΩΔ)  απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (ακρόαση). Κατόπιν θα συντάξει πίνακα με αξιολογική σειρά κατά την κρίση της.
 2. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΣΥ.Π.Α.Π. Κέρκυρας
 3. Κατά των ανωτέρω πινάκων δεν προβλέπεται από το νόμο (ΠΔ 524/80) η υποβολή ενστάσεων.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κέρκυρας και συγκεκριμένα από την ΠΕΜΠΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

Παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα όπως ορίζει το αρ 1, παρ.4γγ του Π.Δ. 524/17-6-1980.

Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://sypap.gr/ και στα γραφεία του ΣΥ.Π.Α.Π  Κέρκυρας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥ.Π.Α.Π. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΩΡΑΙΤΗΣ