Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Κέρκυρας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πρόσληψη έξι (6) υπαλλήλων μουσικών – καλλιτεχνικού προσωπικού για τα μουσικά σύνολα Φιλ/κές και Χορωδίες) και τον καλ/κό δ/ντή των Δημοτικών Ωδείων Φαιάκων και Λευκίμμης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής χρονιάς (2019-2020), αναλυτικότερα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
001 ΠΕ Δ/ντής Χορωδίας 1 Οκτώ μήνες
002 ΤΕ Μουσικός – μονωδός 1 Οκτώ μήνες
003 ΤΕ Μουσικός – συνοδός πιάνου 1 Οκτώ μήνες
004 ΤΕ Μουσικός – τρομπέτα 1 Οκτώ μήνες
005 ΤΕ Μουσικός –  κρουστά 1 Οκτώ μήνες
006 ΤΕ Μουσικός – Δ/ντής Ωδείου 1 Εννέα  μήνες

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει την Δευτέρα 23-9-2019, από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80, που ορίστηκε με την 53346/19-3-2019 (ΑΔΑ: ΨΩΤΨΟΡ1Φ-Δ4Ζ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (ακρόαση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε έναν (1) κωδικό θέσης. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά από την ΠΕΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 έως και ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (10 ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης σε εφημερίδα) στα γραφεία του ΔΟΠΑΠ (Πύλη Αγ. Νικολάου – Φαληράκι), τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

  1. Αίτηση που λαμβάνεται από τον ΔΟΠΑΠ
  2. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
  3. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

· Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

· Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και

· Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Η παραλαβή της προκήρυξης και των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία του ΔΟΠΑΠ (Πύλη Αγ. Νικολάου – Φαληράκι), τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ή και με ηλεκτρονική αλληλογραφία κατόπιν σχετικής αίτησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ