ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κέρκυρα 2/12/2020

(ΣΥ.Π.Α.Π.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Π. 1284

Φαληράκι, Κέρκυρα

Τηλ: 2661081146,Fax:2661047837

Email:info@sypap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Σύνδεσμός Πολιτισμού- Αθλητισμού- Περιβάλλοντος ( ΣΥ.Π.Α.Π.) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών βουρτσίσματος και επισκευής των συνθετικών χλοοτάπητων των Δημοτικών γηπέδων Αγίου Ματθαίου, του Ε.Α.Κ. Λευκίμμης και του Δημοτικού γηπέδου Καρουσάδων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, προϋπολογισμού 3.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την εξής περιγραφή:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1

Βούρτσισμα και επισκευή του συνθετικού χλοοτάπητα του Δημοτικού γηπέδου Άγιου Ματθαίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας Κατ΄ αποκοπη

1

1.000,00

1.000,00

2

Βούρτσισμα και επισκευή του συνθετικού χλοοτάπητα του Δημοτικού γηπέδου ΕΑΚ Λευκιμης του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

Κατ΄ αποκοπη

1

1.000,00

1.000,00

3

Βούρτσισμα και επισκευή του συνθετικού χλοοτάπητα του Δημοτικού γηπέδου Καρουσαδων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

Κατ΄ αποκοπη

1

1.000.00

1.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3.000,00

Φ.Π.Α. 24%

720,00

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

3.720,00

 

Προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς

 

να λάβουν υπόψη τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο που θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους ανωτέρω όρους και προδιαγραφές.

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης/ανάθεσης ορίζεται το χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής σύμβασης/ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ/ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στα γραφεία του ΣΥ.Π.Α.Π (Δ/νση Πύλη Αγίου Νικολάου- Φαλήρακι, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 12:00μ.μ. (λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών).

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥ.Π.Α.Π ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ: Πύλη Αγίου Νικολάου- Φαληράκι, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: «Παροχή υπηρεσιών βουρτσίσματος και επισκευής χλοοτάπητων των Δημοτικών γηπέδων Αγίου Ματθαίου, του Ε.Α.Κ. Λευκίμμης και του Δημοτικού γηπέδου Καρουσάδων.»

Προϋπολογισμού:3.720,00 € (με Φ.Π.Α.)

(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 9/12/2020 εως τις 12μμ).

Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία ”.

Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.( υποψήφιος ανάδοχος ).

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:

  1. Οικονομική προσφορά (υπόδειγμα επισυνάπτεται)εντός κλειστού φακέλου στον οποίο θα αναγράφεται «οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών βουρτσίσματος και επισκευής χλοοτάπητων των Δημοτικών γηπέδων Αγίου Ματθαίου, του Ε.Α.Κ. Λευκίμμης και του Δημοτικού γηπέδου Καρουσάδων.»

  2. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή ΓΕΜΗ, που τηρείται στο κράτος- μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.

  3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω προμήθειας ή υπηρεσίας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΣΥ.Π.Α.Π. Και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

  4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  5. Φορολογική ενημερότητα

  6. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Για προσφορές μικρότερες των 2.500,00 προ ΦΠΑ, αντί των δικαιολογητικών 4, 5 και 6 απαιτείται :

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας: Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω προμήθειας ή υπηρεσίας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΣΥ.Π.Α.Π. και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

  2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.2 του Ν. 4412/2016: α) Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος, β) Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και γ) εφόσον του ζητηθεί θα προσκομίσει απόσπασμα ποινικού μητρώου του/των νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, πριν την ανάθεση της προμήθειας/υπηρεσίας, ο προμηθευτής/ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει όσα δικαιολογητικά ανάθεσης του ζητηθούν από τον ΣΥΠΑΠ.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του ΣΥ.Π.Α.Π. (Πύλη Αγίου Νικολάου- Φαληράκι) και στο τηλ. 26610 – 81146 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ορθότερη αποτύπωση της προσφοράς, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο έντυπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥ.Π.Α.Π.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1

Βούρτσισμα και επισκευή του συνθετικού χλοοτάπητα του Δημοτικού γηπέδου Άγιου Ματθαίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας Κατ΄ αποκοπη

1

2

Βούρτσισμα και επισκευή του συνθετικού χλοοτάπητα του Δημοτικού γηπέδου ΕΑΚ Λευκιμης του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

Κατ΄ αποκοπη

1

3

Βούρτσισμα και επισκευή του συνθετικού χλοοτάπητα του Δημοτικού γηπέδου Καρουσαδων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

Κατ΄ αποκοπη

1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 

 

(υπογραφή – σφραγίδα)