ΚΕΡΚΥΡΑ 23/9/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ως προς το Κ.Α. Προϋπολογισμού & την
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
ΣΥ.Π.Α.Π. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 11- 9-2020
Φαληράκι, Κέρκυρα Α.Π. 858
Τηλ: 2661081146
Email:[email protected]
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος του ΣΥ.Π.Α.Π. Κέρκυρας
Διακηρύσσει
Την επιλογή αναδόχου/χων για παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
Καλλιτεχνικές Υπηρεσίες διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών των Μουσικών Συνόλων αρμοδιότητας του ΣΥ.Π.Α.Π.
(Φιλαρμονικές: Αυλιωτών, Καρουσάδων Θιναλίου και των
Χορωδιών Δημόδοκος, San Giacomo και της παιδικής δημοτικής Χορωδίας)
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Προϋπολογισμός:
60.000,00 χωρίς ΦΠΑ
74.400,00 με ΦΠΑ
CPV:92312000-1- καλλιτεχνικές Υπηρεσίες
Σελίδα 2
Περιεχόμενα
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ……………………………………………………………………………………………………………….. 4
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ……………………………………………………………………………………………………. 4
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ …………………………………………………… 5
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ……………………………………………………………………. 7
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ………………………………………………………………………………………… 8
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ …………………………………………………………………………………………………………………… 9
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ……………………………………………………………………………………………………………….. 9
2.1.2 Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ……………………………………………………………………… 9
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ……………………………………………………………………………………………………………….. 9
2.1.4 Γλώσσα…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
2.1.5 Εγγυήσεις …………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ……………………………………………………………………………. 11
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής ……………………………………………………………………………………………………………….. 11
2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού ……………………………………………………………………………………………………………………. 12
2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ……………………………………………………………. 15
2.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ………………………………………………………………………………. 16
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα………………………………………………………………………………………….. 16
2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ………………………………….. 16
2.2.7 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών …………………………………………………………………………..17
2.2.8 Αποδεικτικά μέσα …………………………………………………………………………………………………………………………………..17
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ……………………………………………………………………………………………………………………. 21
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ………………………………………………………………………………………………… 21
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών …………………………………………………………………………………………….. 21
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών …………………………………………………………………………………… 21
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» …………………………………. 23
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών …………………………………………………………………………………………………… 23
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών …………………………………………………………………………………………………….. 24
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ …………………………………………………………………………………………….. 25
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών …………………………………………………………………………………………………………. 25
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών …………………………………………………………………………………………………………….. 25
3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ …………..26
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ……………………………………………………………………………………………………..27
3.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ………………………………………………………………………………………………………………………………….27
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ………………………………………………………………………………………………………………….28
4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ………………………………………………………………………………………………………………………………….29
4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ …………………………………………………………………………………..29
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ………………………………………………………………………………………………………..29
4.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ……………………………………………………………………………………..29
4.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ……………………………………………………………………………………..29
5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ……………………………………………………………………………………………………………………..31
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ……………………………………………………………………………….31
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ………………………………………………………..32
6.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ………………………………………………………………………………………………………33
6.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ………………………………………………………………………………………………………………………33
6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ……………………………………………………………………………………….33
6.4 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ………………………………………………………………………………………….34
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) …………………………………. 40
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)- [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ] …………………………………………. 43
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]…………….. 65
Σελίδα 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] ………… 65
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] ……. 66
Σελίδα 4
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση
ΠΥΛΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΦΑΛΗΡΑΚΙ
Πόλη
ΚΕΡΚΥΡΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός
49100
Τηλέφωνο
26610 81146, 26610 25085
Φαξ
26610 47837
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
[email protected]
Αρμόδιος για πληροφορίες1
ΑΝΘΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΠΑΠΑΔΟΛΙΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
www.dopapk.gr
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 2 ΝΠΔΔ ΟΤΑ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)3
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 4
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
Στοιχεία Επικοινωνίας 5
α) Τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη και διακήρυξη) είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.dopapk.gr
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση : Πύλη Αγίου Νικολάου – Φαληράκι, 49100, Κέρκυρα
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη γραμματεία του ΣΥΠΑΠ στην προαναφερθείσα διεύθυνση τα τηλέφωνα
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
1 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
2 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ του Δημοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
3 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.
4 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
5 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
Σελίδα 5
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.
Χρηματοδότηση της σύμβασης6
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΣΥ.Π.Α.Π.. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α Κ.Α. 15.6114.004 «Αμοιβές καλλιτεχνών μουσικών συνόλων ΣΥΠΑΠ» έως 18.600,00 ευρώ για το έτος 2020 και έως 55.800,00 ευρώ, αντίστοιχο Κ.Α. έτους 20217.
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των Δημοτικών Μουσικών Συνόλων (Φιλαρμονικών & Χορωδιών), αρμοδιότητας ΣΥ.Π.Α.Π. Ως καλλιτεχνικές υπηρεσίες νοούνται: Η μουσική διεύθυνση, η ενοργάνωση, η εκμάθηση μουσικών οργάνων ή η καλλιέργεια της φωνής σε τρίτους, η επιλογή ρεπερτορίου, η στελέχωση μουσικών τμημάτων, η προσαρμογή μουσικών κειμένων και ο προγραμματισμός & διεξαγωγή δοκιμών και εμφανίσεων με σκοπό την ποιοτική και ποσοτική εξυπηρέτηση των καλλιτεχνικών αναγκών της Κέρκυρας, μέσω των Δημοτικών μουσικών συνόλων της.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 92312000-1- καλλιτεχνικές Υπηρεσίες
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
Αριθμός – περιγραφή αντικειμένων
Τιμή
(χωρία ΦΠΑ)
ΦΠΑ 24%
Τελική τιμή
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ
8.700,00
2.088,00
10.788,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ
8.700,00
2.088,00
10.788,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
8.700,00
2.088,00
10.788,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜ.ΧΟΡΩΔΙΑΣ SAN GIACOMO
8.700,00
2.088,00
10.788,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜ.ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4.000,00
960
4.960,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 6
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΠΙΑΝΟΥ ΔΗΜ.ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ
7.200,00
1.728,00
8.928,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 7
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ – ΒΑΡΥΤΟΝΟΥ
7.000,00
1.680,00
8.680,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 8
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ
7.000,00
1.680,00
8.680,00
ΣΥΝΟΛΟ
60.000,00
14.400,00
74.400,00
6 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016
7 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
Σελίδα 6
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των αντικειμένων όταν πρόκειται για οικονομικούς φορείς με μορφή εταιριών κοινοπραξιών κλπ ή μέρος των αντικειμένων ή για μεμονωμένα αντικείμενα όταν πρόκειται για οικονομικούς φορείς με μορφή ατομικής επιχείρησης ή άσκησης δραστηριότητας 8
Ο μέγιστος αριθμός Αντικειμένων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε επτά(7) για οικονομικούς φορείς με μορφή εταιριών κοινοπραξιών κλπ ή σε δύο (2) για οικονομικούς φορείς με μορφή ατομικής επιχείρησης ή άσκησης δραστηριότητας 9Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των τμημάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση που η εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό είναι τα ακόλουθα10.
– πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00€. ΦΠΑ : 14.400,00€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12)μήνες από την υπογραφή της.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην μελέτη της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.
1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» του ν. 4314/2014 (Α’ 265)11, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
8 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και πόσα συγκεκριμένα ή για όλα τα τμήματα)
9 Συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η Α.Α στην περίπτωση που επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για περισσότερα ή όλα τμήματα
10 Οι Α.Α. αναφέρουν στα έγγραφα της σύμβασης τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες που προτίθενται να εφαρμόσουν για τον προσδιορισμό των τμημάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση που η εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό
11 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σελίδα 7
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 12 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”, του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 9/10/2020 και ώρα 12:0013
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
1.6 Δημοσιότητα
Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 14.
Η περίληψη της διακηρύξεως δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού Κέρκυρας.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης.
12 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
13 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου
14 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654.
Σελίδα 8
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 15
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.dopapk.gr
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους16
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
15 Κατά περίπτωση, ισχύει η υποχρέωση δημοσίευσης των προκηρύξεων (περιλήψεων διακηρύξεων) στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στον ν.3861/2010 και μέχρι την έναρξη της διαλειτουργικότητας του ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
16 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
Σελίδα 9
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης17 είναι τα ακόλουθα:
1. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
2.1.2 Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.).
Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες.
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους με επιμέλεια τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο18.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
17 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
18 Άλλως περιγράφεται εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας
Σελίδα 10
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών19.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις20:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)21.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 22.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.23
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα24.
2.1.5 Εγγυήσεις25
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
19 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016
20 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.
21 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
22 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
23 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
24 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
25 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
Σελίδα 11
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών26, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τα προσόντα που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.27
και διαθέτουν προσωπικό που κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή28 για την υποβολή προσφοράς29.
26 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
27 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης
28 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
29 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Σελίδα 12
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.30
2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού31
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη32 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
30 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
31 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
32 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
Σελίδα 13
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου33.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 34
2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους35.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
33 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
34 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
35 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Σελίδα 14
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 36
2.2.2.3 Κατ’ εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.2.4. Αποκλείεται37 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201638,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας39,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3.2 της παρούσας,
(ζ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
36 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
37 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 – άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.8
38 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
39 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.8.
Σελίδα 15
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (ζ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 40
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας .
2.2.2.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.2.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ)41 και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 42.
2.2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Κριτήρια Επιλογής43
2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας44
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σύμφωνη με το αντικείμενο της υπηρεσίας . Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν ή να προβούν σε έναρξη εργασιών ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ή ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΜΟΥΣΙΚΟΥ. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους και να διαθέτουν προσωπικό με τις παραπάνω ιδιότητες.. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
40 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
41 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
42 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
43 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη.
44 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
Σελίδα 16
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο .
2.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια45
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει κατά τα τελευταία τρία (3) έτη 2017-2018- 2019 την παροχή όμοιων ή αντίστοιχων υπηρεσιών, συγκρίσιμου κόστους.
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα46
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται47 να διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία στην παροχή όμοιων ή αντίστοιχων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:
– Ο υποψήφιος Ανάδοχος – φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να κατέχει – επί ποινή αποκλεισμού- τα απαιτούμενα προσόντα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α
– Σε περίπτωση μη φυσικού προσώπου ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο προσωπικό που να κατέχει τα προσόντα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α
2.2.6 Δεν απαιτούνται πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης48
45 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.8. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ”Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα” (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
46 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους.
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.8. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ……… συναφείς παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ”Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα” (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
47 Όπως υποσημείωση ανωτέρω
48 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 4412/2016)
Σελίδα 17
2.2.7 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ49 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.50
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.8 Αποδεικτικά μέσα51
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201652.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
49 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, …, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις
50 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
51 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα
52 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Σελίδα 18
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν53.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά54:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.2.255 και 2.2.2.456 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων57
53 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
54 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
55 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.
56 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
57 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
Σελίδα 19
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
δ) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
Σελίδα 20
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.58
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους γενικούς ετήσιους κύκλους εργασιών των ετών 2017,2018 και 2019. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.59
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 60
Β.5. Δεν απαιτούνται πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους61 που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
58 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
59 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
60 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.5.
61 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
Σελίδα 21
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης62 της Σύμβασης63 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
2.4 Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης , για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά αντικείμενο.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής64.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5,
είτε (α) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή (ΣΥ.Π.Α.Π. -διεύθυνση Έδρα ΣΥ.Π.Α.Π.)
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, (ΣΥ.Π.Α.Π. – διεύθυνση Έδρα ΣΥ.Π.Α.Π.).
62 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
63 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
64 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
Σελίδα 22
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού Παροχής καλλιτεχνικών Υπηρεσιών έτους 2020 Προσφορά του ……… ……………………………………………………………… για τις Καλλιτεχνικές Υπηρεσίες: « Αντικείμενα/ο ………………………………………………………………..……………. » με αναθέτουσα αρχή : ΣΥ.Π.Α.Π. και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 9/10/2020 και ώρα 12:00 Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά», (β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα :
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα65, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
65 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
Σελίδα 23
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 —–
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο.
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης66.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή67 στο κεφάλαιο της παρούσας διακήρυξης.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ της Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI της παρούσας.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών68
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6). μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
66 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
67 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
68 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
Σελίδα 24
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών69
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,70
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
69 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
70 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
Σελίδα 25
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσης (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μίας μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση σύμβασης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της παραλαβής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
γ) Με την ολοκλήρωση διαδικασίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία71 και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών
71 Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (παρ. 4 του άρθρου 117)
Σελίδα 26
προσφορών. Η αποσφράγιση αυτή μπορεί να λάβει χώρα και την ίδια ημέρα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 1ης αποσφράγισης.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές72.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες73. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου74 – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης75 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 – 2.2.6 αυτής.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών αίτημα προς την επιτροπή του διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
72 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
73 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
74 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
75 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
Σελίδα 27
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 – 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του76.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο ΔΣ του ΣΥ.Π.Α.Π., για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3 Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών77.
76 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
77 Πρβλ. άρθρο 127 παρ.1 δεύτερο εδάφιο του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 32 του ν. 4497/2017.
Σελίδα 28
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.78
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
78 Πρβλ. άρθρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017.
Σελίδα 29
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγυήσεις
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.2 Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης79
4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
79 βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Σελίδα 30
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Σελίδα 31
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται ανά μήνα ή δίμηνο.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/201680, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201681
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)82
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος83 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
80 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.
81 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
82 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β’ 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
83 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
Σελίδα 32
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για μη εκτέλεση έργου που αναφέρεται στη Μελέτη 1/2020, υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.
β) για επανάληψη της μη εκτέλεσης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 10% χωρίς ΦΠΑ επί της συνολικής συμβατικής αξίας .
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων84
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του ν. 4412/2016, καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
84 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
Σελίδα 33
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αρμόδια θεματική επιτροπή του ΣΥ.Π.Α.Π. και την Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποίες και θα εισηγούνται στο ΔΣ του ΣΥ.Π.Α.Π. για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.2 Διάρκεια σύμβασης85
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου86. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος87 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 22188 του ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
85 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016
86 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
87 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
88 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
Σελίδα 34
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων89.
6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση90
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Ο Πρόεδρος του ΣΥ.Π.Α.Π.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
89 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010
90 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016
Σελίδα 35
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα αντικείμενα για την παροχή υπηρεσιών είναι τα εξής:
Αντικείμενο 1: Υπηρεσίες Αρχιμουσικού Δημοτικής Φιλαρμονικής Αυλιωτών
Αντικείμενο 2: Υπηρεσίες Αρχιμουσικού Δημοτικής Φιλαρμονικής Καρουσάδων
Αντικείμενο 3: Υπηρεσίες Αρχιμουσικού Δημοτικής Φιλαρμονικής Θιναλίου
Αντικείμενο 4: Υπηρεσίες Διευθυντή Δημοτικής Χορωδίας San Giacomo
Αντικείμενο 5: Υπηρεσίες Διευθυντή Παιδικής Δημοτικής Χορωδίας
Αντικείμενο 6: υπηρεσιεσ συνοδεία πιάνου δημοτικής χορωδίας Δημόδοκος
Αντικείμενο 7: Υπηρεσίες μουσικού – δασκάλου κλαρινέτου- σαξοφώνου
Αντικείμενο 8: Υπηρεσίες μουσικού – δασκάλου τρομπονιού – βαρυτόνου
Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: 1, 2 & 3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ
Α.1 Ο κάθε Αρχιμουσικός είναι υπεύθυνος για την λειτουργία, την επίβλεψη, τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό και την υλοποίηση των υποχρεώσεων της Φιλαρμονικής που θα αναλάβει, με τελικό στόχο να συμμετέχει σε όλες τις προκαθορισμένες παρελάσεις, περιφορές και λοιπές υποχρεώσεις της γεωγραφικής περιοχής που βρίσκεται, σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις εθιμοτυπίας των Δήμων του νησιού της Κέρκυρας, αλλά και την πραγματοποίηση ποιοτικών μουσικών εκδηλώσεων πάσης φύσεως και με ποικίλο περιεχόμενο.
Α.2 Οι ανά μήνα πάγιες υποχρεώσεις των Φιλαρμονικών Αυλιωτών Καρουσάδων και Θιναλίου έχουν ως εξής:
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
– Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Φιλαρμονικής
– Κάλαντα Φώτων
– Συμμετοχή στην εορταστική εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου για το νέο έτος
– 6 πρόβες
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
– Μνημόσυνο για τον Έκτωρα Γιαλοψό
– 8 πρόβες
ΜΑΡΤΙΟΣ
– Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση 25ης Μαρτίου Δ.Δ.
– Εσπερίων (Αυλιώτες & Περουλάδες)
– 8 πρόβες
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
– Περιφορά/ες Επιταφίου/ων Αυλιωτών
– Λιτανεία στους Περουλάδες.(Δευτέρα Πάσχα)
– Λιτανεία στους Αυλιώτες.(Τρίτη Πάσχα)
– Λιτανεία του Θωμά στο Σιδάρι.
– 6 πρόβες
ΜΑΙΟΣ
– Λιτανεία στην Κασσιώπη.
– Εαρινή συναυλία
– 8 πρόβες
ΙΟΥΝΙΟΣ
– Λιτανεία στους Καστελάνους.
– Συμμετοχή της Μπαντίνας στις εκδηλώσεις του Δημοτικού Σχολείου
– Αυλιωτών.
– 6 πρόβες
Σελίδα 36
ΙΟΥΛΙΟΣ
– Λιτανεία προφήτη Ηλία(Μαγουλάδες)
– Συμμετοχή στις Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις στον Άγιο Στέφανο
– Αυλιωτών.
– 6 πρόβες
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
– Συναυλία στην Κασσιώπη.
– Συναυλία στον Άγιο Στέφανο Αυλιωτών
– Λιτανεία στους Αυλιώτες.
– Λιτανεία στην Κασσιώπη.
– Συναυλία στους Αυλιώτες.
– Συμμετοχή στη Εκδηλώσεις Βαρκαρόλας στον Άγιο Στέφανο
– Αυλιωτών.
– 2 πρόβες έως 15/8
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
– Τέσσερις πρόβες από τις 15/9
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
– Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Δ.Δ.
– Εσπερίων (Αυλιώτες & Περουλάδες)
– 8 πρόβες
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
– 8 πρόβες
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
– Συναυλία Μπαντίνας της Φιλαρμονικής στην αίθουσα της
– Φιλαρμονικής.
– Κάλαντα σε Βελονάδες, και σε 2 επιλέον Δημοτ ή τοπικές κοινότητες
– 6 πρόβες
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
– Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Φιλαρμονικής
– 6 πρόβες
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
– 8 πρόβες
ΜΑΡΤΙΟΣ
– Εαρινή Συναυλία
– Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση 25ης Μαρτίου Δ.Δ. Εσπερίων (Καρουσάδες & Βελονάδες)
– 8 πρόβες
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
– Πασχαλινή Συναυλία
– Περιφορά Επιταφίου Καρουσάδων
– Τελετή Αναστάσεως Καρουσάδων
– Λιτανεία στους Καρουσάδες (Δευτέρα Πάσχα)
– Λιτανεία στους Πάγους (Τρίτη Πάσχα)
– Λιτανεία στους Καβαλούρι (Παρασκευή Πάσχα)
– Λιτανεία του Θωμά στο Σιδάρι.
– 6 πρόβες
ΜΑΙΟΣ
– Λιτανεία στους Αντιπερνούς
– 8 πρόβες
ΙΟΥΝΙΟΣ
– Συναυλία μαθητικών συνόλων και μπαντίνας
– 6 πρόβες
ΙΟΥΛΙΟΣ
– 6 πρόβες
– Λιτανεία στους Καρουσάδες (14/8)
– Λιτανεία στους Αγραφούς
Σελίδα 37
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
– Καλοκαιρινή συναυλία
– 2 πρόβες έως 15/8
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
– 4 πρόβες από 15/9
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
– Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Δ.Δ. Εσπερίων (Καρουσάδες & Βελονάδες)
– 8 πρόβες
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
– 8 πρόβες
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
– Κάλαντα σε Καρουσάδες, και σε 2 επιλέον Δημοτ ή τοπικές κοινότητες
– 6 πρόβες
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
– Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Φιλαρμονικής
– 6 πρόβες
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
– Λιτάνεία Αγίου Χαραλάμπους, Δ.Δ. Θιναλίων (Αχαράβη)
– 8 πρόβες
ΜΑΡΤΙΟΣ
– Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση 25ης Μαρτίου Δ.Δ. Θιναλίων
(Αχαράβη)
– 8 πρόβες
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
– Συναυλία με έργα θρησκευτικής μουσικής Δ.Δ. Θιναλίων (Αχαράβη)
– Περιφορά Επιταφίου Αγίου Χαραλάμπους Αχαράβης
– Λιτανεία Κυριακής του Θωμά 19/4/15 Δ.Δ. Θιναλίων (Επίσκεψη)
– Λιτανεία Κυριακής των Μυροφόρων 26/4/15 Δ.Δ. Θιναλίων (Κυπριανάδες)
– 6 πρόβες
ΜΑΙΟΣ
– Λιτανεία Δ.Δ. Θιναλίων (Πετάλεια)
– 8 πρόβες
ΙΟΥΝΙΟΣ
– Συναυλία μαθητικών συνόλων και μπαντίνας
– 6 πρόβες
ΙΟΥΛΙΟΣ
– Λιτανεία Προφήτη Ηλία, Δ.Δ. Θιναλίων (Περίθεια)
– 6 πρόβες
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
– Συναυλία Δ.Δ. Θιναλίων (Αχαράβη)
– Λιτανεία Παναγίας Δ.Δ. Θιναλίων ( Λούτσες & Κληματιά)
– 2 πρόβες
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
– 4 πρόβες
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
– Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Δ.Δ. Θιναλίων (Αχαράβη)
– 8 πρόβες
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
– Συναυλία χειμερινής περιόδου
– 8 πρόβες
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
– Συναυλία στο σχολικό συγκρότημα Θιναλίων (Αχαράβη).
– Κάλαντα στην Αχαράβη και σε 2 επιλέον Δημοτ. ή τοπικές κοινότητες
– 6 πρόβες
Σελίδα 38
Οι παραπάνω εκδηλώσεις αποτελούν τις πάγιες εμφανίσεις των Φιλαρμονικών. Είναι ευνόητο αλλά αναφέρεται και ρητά ότι οι υποχρεώσεις των αναδόχων αφορούν τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Πέραν αυτών οι Φιλαρμονικές μπορούν να διοργανώνουν μια σειρά άλλων δράσεων όπως σεμινάρια και λοιπές εκπαιδευτικές δράσεις.
Α.3 Το κάθε πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω αστάθμητων παραγόντων (πένθος, καιρικές συνθήκες, μη επαρκής καλλιτεχνική προετοιμασία κ.α.) ή καθ’ υπόδειξη της διοίκησης του ΣΥ.Π.Α.Π. ή λόγω πρόσκλησης για έκτακτη εκδήλωση εντός ή εκτός Κέρκυρας.
Α.4.Για την προετοιμασία των παραπάνω και συνολικά την εύρυθμη λειτουργία των φιλαρμονικών , κάθε αρχιμουσικός θα πρέπει να παρευρίσκεται 2 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις της Φιλαρμονικής που θα αναλάβει επί συνόλου δεκαοκτώ (18) ωρών εβδομαδιαίως. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, θα προετοιμάζει και θα πραγματοποιεί τις πρόβες , τις εμφανίσεις και θα παραδίδει μαθήματα θεωρίας και σολφέζ. Η μη εκτέλεση των υπηρεσιών άνευ υπαιτιότητας του Αρχιμουσικού (εκάστου) δεν συνιστά λόγο μείωσης της αποζημίωσης του. Η υπαιτιότητα ή μη των κρίνεται από το Δ.Σ. του ΣΥ.Π.Α.Π. κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της αρμόδιας τριμελούς θεματικής επιτροπής.
Α.4 Ο κάθε Αρχιμουσικός οφείλει να τηρεί Μητρώο μουσικών στην Φιλαρμονική που θα αναλάβει όσο και στη Σχολή Μαθητείας, μητρώο καταγραφής των μουσικών οργάνων και των στολών.
Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: 4 , 5 & 6
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΩΔΙΩΝ
Β.1 Οι Διευθυντές Χορωδίας είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη, τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό την προετοιμασία τη διεξαγωγή δοκιμών και τη διεύθυνση εμφανίσεων των Χορωδιών και των τμημάτων τους (μια χορωδία ανά Διευθυντή κατόπιν απόφασης του ΣΥ.Π.Α.Π.), ώστε να συμμετέχουν σε όλες τις προκαθορισμένες εκδηλώσεις της γεωγραφικής περιοχής που βρίσκονται αλλά και συγκεκριμένες υποχρεώσεις εθιμοτυπίας του Δήμου Κέρκυρας, όπως παρακάτω αναφέρονται αλλά και την πραγματοποίηση ποιοτικών μουσικών εκδηλώσεων πάσης φύσεως και με ποικίλο περιεχόμενο.
Β.2 Οι ανά μήνα πάγιες υποχρεώσεις των χορωδιών έχουν ως κάτωθι:
Χορωδία San Giacomo
ΠΡΟΒΕΣ
12 πρόβες/μήνα στο σύνολο των φωνών
8 πρόβες/μήνα ανά οικογένεια φωνών, soprano/alto και tenor/bass
(Σημ: πλην Ιουλίου και Αυγούστου, που η υποχρέωση μειώνεται κατά το ήμισυ)
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
1 τουλάχιστον εμφάνιση/μήνα (Συναυλία, παρουσίαση, ανοιχτή πρόβα)
Παιδική Δημοτική Χορωδία
ΠΡΟΒΕΣ
4 πρόβες/μήνα στο σύνολο των φωνών
8 (Σημ: πλην Ιουλίου και Αυγούστου, που η υποχρέωση μειώνεται κατά το ήμισυ)
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
1 τουλάχιστον εμφάνιση/μήνα (Συναυλία, παρουσίαση, ανοιχτή πρόβα)
Σελίδα 39
Χορωδία Δημόδοκος
ΠΡΟΒΕΣ
12 πρόβες/μήνα στο σύνολο των φωνών
8 πρόβες/μήνα ανά οικογένεια φωνών, soprano/alto και tenor/bass
(Σημ: πλην Ιουλίου και Αυγούστου, που η υποχρέωση μειώνεται κατά το ήμισυ)
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
1 τουλάχιστον εμφάνιση/μήνα (Συναυλία, παρουσίαση, ανοιχτή πρόβα)
Οι παραπάνω εκδηλώσεις αποτελούν τις πάγιες εμφανίσεις των Χορωδιών. Είναι ευνόητο αλλά αναφέρεται και ρητά ότι οι υποχρεώσεις των αναδόχων αφορούν τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Πέραν αυτών οι Χορωδίες μπορούν να διοργανώνουν μια σειρά άλλων δράσεων όπως σεμινάρια και λοιπές εκπαιδευτικές δράσεις.
Β.3 Το κάθε πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω αστάθμητων παραγόντων (πένθος, καιρικές συνθήκες, μη επαρκής καλλιτεχνική προετοιμασία κ.α.) ή καθ’ υπόδειξη της διοίκησης του ΣΥ.Π.Α.Π. ή λόγω πρόσκλησης για έκτακτη εκδήλωση εντός ή εκτός Κέρκυρας.
Β.4.Για την προετοιμασία των παραπάνω και συνολικά την εύρυθμη λειτουργία των Χορωδιών, κάθε Δ/ντής Χορωδίας θα πρέπει να παρευρίσκεται 2 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις της Χορωδίας που θα αναλάβει επί συνόλου δεκαοκτώ (18) ωρών εβδομαδιαίως. Για την παιδική χορωδία η υποχρέωση ορίζεται σε μία ή δύο φορές ανά εβδομάδα επί. συνόλου οκτώ (8) ωρών) Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, θα προετοιμάζει και θα πραγματοποιεί τις πρόβες , τις εμφανίσεις και θα παραδίδει μαθήματα θεωρίας και σολφέζ. Η μη εκτέλεση των υπηρεσιών άνευ υπαιτιότητας του Δ/ντή Χορωδίας (εκάστου) δεν συνιστά λόγο μείωσης της αποζημίωσης του. Η υπαιτιότητα ή μη των κρίνεται από το Δ.Σ. του ΣΥ.Π.Α.Π. κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της αρμόδιας τριμελούς θεματικής επιτροπής.
Β.4 Ο κάθε Δ/ντής Χορωδίας οφείλει να τηρεί Μητρώο μουσικών στην Χορωδία που θα αναλάβει, καθώς και κατάσταση καταγραφής των στολών.
Β.5 Ο κάθε Δ/ντής Χορωδίας οφείλει να τηρεί Μητρώο μουσικών στην Χορωδία που θα αναλάβει, καθώς και κατάσταση καταγραφής των στολών.
Β. 6 Ο μουσικός συνοδός πιάνου, υποχρεούται σε πιανιστική συνοδεία της χορωδίας καθ΄όλη τη διάρκεια των συναυλιών και των προβών που προβλέπονται στην παρ. Β2 της παρούσας. Επιπλέον υποχρεούται σε σολιστική προετοιμασία κάθε μονωδού που επιλέται για διάφορα σολιστικά μουσικά μέρη. Οι ημέρες και οι ώρες παρουσίας και διδασκαλίας θα καθοριστούν επακριβώς σε συνεννόηση με τον Διευθυντή της χορωδίας. Η μη εκτέλεση των υπηρεσιών άνευ υπαιτιότητας του δεν συνιστά λόγο μείωσης της αποζημίωσης του. Η υπαιτιότητα ή μη κρίνεται από το Δ.Σ. του ΣΥΠΑΠ κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της αρμόδιας τριμελούς θεματικής επιτροπής.
Γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: 7 & 8
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ – ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ
Γ.1 Οι μουσικοί – δάσκαλοι των δημοτικών φιλαρμονικών, υποχρεούνται να παρέχουν τα μαθήματα της ειδικότητας τους αλλά και συναφών ειδικοτήτων (π.χ. κλαρινέτο και σαξόφωνο, βαρύτονο και τούμπα) μία ή δύο φορές την εβδομάδα ανά φιλαρμονική, επί συνόλου οκτώ (8) ωρών.
Γ.2 Οι ημέρες και οι ώρες παρουσίας τους και διδασκαλίας θα καθοριστούν επακριβώς σε συνεννόηση με τους Αρχιμουσικούς των φιλαρμονικών βάση του πλήθους των μαθητών και θα αναρτηθούν στις εγκαταστάσεις των Φιλαρμονικών.
Σελίδα 40
Γ.3 Σε περίπτωση δυσκολίας προσέλευσης των μαθητών για τα μαθήματα τους, οι ώρες μπορούν να μειώνονται και να συμπληρώνονται σε άλλη ημέρα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αρχιμουσικού και του δασκάλου. Η μη παράδοση μαθήματος υπαιτιότητα του μαθητή δεν συνιστά λόγο μείωσης της αποζημίωσης του δασκάλου μουσικής. Η υπαιτιότητα ή μη των καθηγητών κρίνεται από το Δ.Σ. του ΣΥ.Π.Α.Π. κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Αρχιμουσικού.
Γ.4 Σε περίπτωση απουσίας μαθητών κατά τον καθορισμένο χρόνο μαθήματος, ο δάσκαλος μουσικού οργάνου τίθεται στη διάθεση του αρμόδιου Αρχιμουσικού για την ανάθεση συναφών μουσικών καθηκόντων (πρόβα μουσ. συνόλων, μουσική δωματίου κ.α)
Γ.5 Οι μουσικοί – δάσκαλοι, οφείλουν να συνεργάζονται με τους αρχιμουσικούς των φιλαρμονικών, επί των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους Α1 – Α4 της παρούσας.
ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση : ΣΥ.Π.Α.Π.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 60.000,00
Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :
Αριθμός – περιγραφή αντικειμένων
Προϋπολογισθείσα δαπάνη(χωρίς ΦΠΑ)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ
8.700,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ
8.700,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
8.700,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜ.ΧΟΡΩΔΙΑΣ SAN GIACOMO
8.700,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜ.ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4.000,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 6
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΠΙΑΝΟΥ ΔΗΜ.ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ
7.200
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 7
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ – ΒΑΡΥΤΟΝΟΥ
7.000,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 8
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ
7.000,00
Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε κατά το προσήκον μέτρο σύγκρισης των αμοιβών των αντίστοιχων υπαλλήλων ομοίων ειδικοτήτων μουσικών ΟΤΑ (Αρχιμουσικών, Δ/ντων Χορωδιών & Κορυφαίων Μουσικών) για τις αντίστοιχες ώρες εργασίας, βάση του ενιαίου μισθολογίου (ν. 4354/15), του αρ. 26, παρ. 8 του ν. 4325/2015 (ΤΕ
Σελίδα 41
μουσικών), του αρ. 103, παρ. 4 του ν. 4483/17 (μισθολόγιο ους συνόλων), καθώς και της απασχόλησης λόγω φύσης εργασίας εκτός έδρας και σε εξαιρέσιμες ημέρες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Άρθρο 1: Αντικείμενο συγγραφής
Με την παρούσα προβλέπεται η παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσίών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των Δημοτικών Μουσικών Συνόλων (Φιλαρμονικών & Χορωδιών) ,αρμοδιότητας ΣΥ.Π.Α.Π..
Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4314/2014 (Α’ 265)91, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 92
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
10. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
11. του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
12. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
13. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
14. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
15. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
16. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
91 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
92 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Σελίδα 42
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Άρθρο 3: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Διακήρυξη δημοπρασίας
2. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τεχνική περιγραφή
Άρθρο 4: Χρόνος παροχής υπηρεσιών
Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 5: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Είναι υποχρεωμένος για την πραγματοποίηση των πάγιων υποχρεώσεων του μουσικού συνόλου που θα αναλάβει όπως ακριβώς περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή
Άρθρο 6: Υποχρεώσεις του εντολέα
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.
Άρθρο 7: Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Άρθρο 8 : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .
Άρθρο 9: Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται ανά αντικείμενο ως εξής:
Αριθμός – περιγραφή αντικειμένων
Τιμή
(χωρία ΦΠΑ)
ΦΠΑ 24%
Τελική τιμή
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ
8.700,00
2.088,00
10.788,00
Σελίδα 43
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ
8.700,00
2.088,00
10.788,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
8.700,00
2.088,00
10.788,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜ.ΧΟΡΩΔΙΑΣ SAN GIACOMO
8.700,00
2.088,00
10.788,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜ.ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4.000,00
960
4.960,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 6
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΠΙΑΝΟΥ ΔΗΜ.ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ
7.200
1.728,00
8.928,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 7
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ – ΒΑΡΥΤΟΝΟΥ
7.000,00
1.680,00
8.680,00
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 8
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ
7.000,00
1.680,00
8.680,00
ΣΥΝΟΛΟ
60.000,00
14.400,00
74.400,00
, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ανά μήνα ή δίμηνο, ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παροχή των υπηρεσιών.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Αν καταλογιστεί ποινική ρήτρας εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.
Άρθρο 10: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΣΥ.Π.Α.Π. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του Δ. Σ. , την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Άρθρο 11 : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.
Άρθρο 12 : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ]
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Σελίδα 44
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) – Ονομασία: [……] – Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : […….] – Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……] – Αρμόδιος για πληροφορίες: [……] – Τηλέφωνο: [……] – Ηλ. ταχυδρομείο: [……] – Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης – Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [……] – Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] – Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……] – Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] – Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Σελίδα 45
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
[ ]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……] Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
[……]
[……]
[……]
[……]
Γενικές πληροφορίες:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι.
[ ] Ναι [] Όχι
[……………]
[………………]
[….]
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
Σελίδα 46
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
δ) [] Ναι [] Όχι
ε) [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςvi;
[] Ναι [] Όχι Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
α) [……]
β) [……]
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
[ ]
Σελίδα 47
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
[……]
[……]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
[……]
Σελίδα 48
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
[]Ναι []Όχι Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
Σελίδα 49
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας (Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…] Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
Σελίδα 50
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 2. δωροδοκίαx,xi· 3. απάτηxii· 4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:
Απάντηση:
Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
[] Ναι [] Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
[] Ναι [] Όχι
Σελίδα 51
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi:
[……]
Σελίδα 52
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
[] Ναι [] Όχι
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
– Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
– Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης
– Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α)[……]·
β)[……]
γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-[……]·
-[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες
[……]
α)[……]·
β)[……]
γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-[……]·
-[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
Σελίδα 53
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……………….]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
– Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
– Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[] Ναι [] Όχι
-[…………………..]
-[…………………..]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
[] Ναι [] Όχι
[…………………..]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……….……]
Σελίδα 54
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
[] Ναι [] Όχι
[…………..]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
[] Ναι [] Όχι
[…………]
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
[] Ναι [] Όχι
[……………….…]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
[] Ναι [] Όχι
[………………..]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα
[] Ναι [] Όχι
Σελίδα 55
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Σελίδα 56
Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Απάντηση:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
Σελίδα 57
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής
Απάντηση
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
[] Ναι [] Όχι
Α: Καταλληλότητα Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[…]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
Σελίδα 58
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
[……………………………..…]
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία)
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
Σελίδα 59
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][…]νόμισμα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[…………….]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Σελίδα 60
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…………..]
Περιγραφή
ποσά
ημερομηνίες
παραλήπτες
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
[…………………………..]
[……]
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
[……]
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
[….……]
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
[] Ναι [] Όχι
Σελίδα 61
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
α)[………………………………..……]
β) [……]
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
[……]
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:
Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
[……..], [………]
[……..], [………]
[……..], [………]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[……..], [………]
[……..], [………]
[……..], [………]
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:
[……]
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:
[….……]
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[] Ναι [] Όχι
[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
[] Ναι [] Όχι
Σελίδα 62
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[…………………………………………]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
Σελίδα 63
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Απάντηση:
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[] Ναι [] Όχι
[……] [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[] Ναι [] Όχι
[……] [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
Σελίδα 64
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα:
[….]
[] Ναι [] Όχιxlv
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]xlvi
Σελίδα 65
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ… [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ… [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ… [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Αριθμός – περιγραφή αντικειμένων
Τιμή
(χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ 24%
Τελική τιμή
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜ.ΧΟΡΩΔΙΑΣ SAN GIACOMO
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜ.ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 6
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΠΙΑΝΟΥ ΔΗΜ.ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 7
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ – ΒΑΡΥΤΟΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 8
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
Σελίδα 66
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1,2,3 (ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΙ)
Με την παρούσα δηλώνω την ανάληψη της επίβλεψης, του καλλιτεχνικού προγραμματισμού και της υλοποίησης των υποχρεώσεων της Φιλαρμονικής ……………………………………………., με τελικό στόχο να συμμετέχει σε όλες τις προκαθορισμένες παρελάσεις, περιφορές και λοιπές υποχρεώσεις της γεωγραφικής περιοχής που βρίσκεται, σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις εθιμοτυπίας των Δήμων του νησιού της Κέρκυρας, αλλά και την πραγματοποίηση ποιοτικών μουσικών εκδηλώσεων πάσης φύσεως και με ποικίλο περιεχόμενο.
Οι ανά μήνα πάγιες υποχρεώσεις της Φιλαρμονικής ……………………………. αναφέρονται στη μελέτη 1/2020 του ΣΥ.Π.Α.Π.
Πέραν αυτών η Φιλαρμονική μπορεί να διοργανώνει μια σειρά άλλων δράσεων όπως σεμινάρια και λοιπές εκπαιδευτικές δράσεις.
Το κάθε πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω αστάθμητων παραγόντων (πένθος, καιρικές συνθήκες, μη επαρκής καλλιτεχνική προετοιμασία κ.α.) ή καθ’ υπόδειξη της διοίκησης του ΣΥ.Π.Α.Π. ή λόγω πρόσκλησης για έκτακτη εκδήλωση εντός ή εκτός Κέρκυρας.
Για την προετοιμασία των παραπάνω και συνολικά την εύρυθμη λειτουργία της φιλαρμονικής , θα παρευρίσκομαι 2 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις της Φιλαρμονικής επί συνόλου δεκαοκτώ (18) ωρών εβδομαδιαίως. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου, θα προετοιμάζω και θα πραγματοποιώ τις πρόβες , τις εμφανίσεις και θα παραδίδω μαθήματα θεωρίας και σολφέζ. Η μη εκτέλεση των υπηρεσιών άνευ υπαιτιότητας μου δεν συνιστά λόγο μείωσης της αποζημίωσης μου. Η υπαιτιότητα ή μη κρίνεται από το Δ.Σ. του ΣΥ.Π.Α.Π. κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της αρμόδιας τριμελούς θεματικής επιτροπής.
Οφείλω να τηρώ Μητρώο μουσικών στην Φιλαρμονική και στη Σχολή Μαθητείας και μητρώο καταγραφής των μουσικών οργάνων και των στολών.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 4,5,6 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ)
Με την παρούσα δηλώνω την ανάληψη της επίβλεψης, του καλλιτεχνικού προγραμματισμού και της υλοποίησης των υποχρεώσεων της Χορωδίας ……………………………………………., με τελικό στόχο να συμμετέχει σε όλες τις προκαθορισμένες εκδηλώσεις της γεωγραφικής περιοχής που βρίσκεται, σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις εθιμοτυπίας των Δήμων του νησιού της Κέρκυρας, αλλά και την πραγματοποίηση ποιοτικών μουσικών εκδηλώσεων πάσης φύσεως και με ποικίλο περιεχόμενο.
Οι ανά μήνα πάγιες υποχρεώσεις της Χορωδίας ……………………………. αναφέρονται στη μελέτη 1/2020 του ΣΥ.Π.Α.Π.
Πέραν αυτών η Χορωδία μπορεί να διοργανώνει μια σειρά άλλων δράσεων όπως σεμινάρια και λοιπές εκπαιδευτικές δράσεις.
Το κάθε πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω αστάθμητων παραγόντων (πένθος, καιρικές συνθήκες, μη επαρκής καλλιτεχνική προετοιμασία κ.α.) ή καθ’ υπόδειξη της διοίκησης του ΣΥ.Π.Α.Π. ή λόγω πρόσκλησης για έκτακτη εκδήλωση εντός ή εκτός Κέρκυρας.
Για την προετοιμασία των παραπάνω και συνολικά την εύρυθμη λειτουργία της Χορωδίας , θα παρευρίσκομαι 2 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις της Χορωδίας επί συνόλου δεκαοκτώ (18) ωρών εβδομαδιαίως. Για την παιδική χορωδία η υποχρέωση ορίζεται σε μία ή δύο φορές ανά εβδομάδα επί συνόλου οκτώ (8) ωρών. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου, θα προετοιμάζω και θα πραγματοποιώ τις πρόβες , τις εμφανίσεις και θα παραδίδω μαθήματα θεωρίας και σολφέζ. Η μη εκτέλεση των υπηρεσιών άνευ υπαιτιότητας μου δεν συνιστά λόγο μείωσης της αποζημίωσης μου. Η υπαιτιότητα ή μη κρίνεται από το Δ.Σ. του ΣΥ.Π.Α.Π. κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της αρμόδιας τριμελούς θεματικής επιτροπής.
Οφείλω να τηρώ Μητρώο μουσικών στην Χορωδία και κατάσταση καταγραφής των στολών.
Σελίδα 67
Ως μουσικός συνοδός πιάνου, υποχρεούμαι σε πιανιστική συνοδεία της χορωδίας καθ΄όλη τη διάρκεια των συναυλιών και των προβών που προβλέπονται στην παρ. Β2 της παρούσας. Επιπλέον υποχρεούμαι σε σολιστική προετοιμασία κάθε μονωδού που επιλέγεται για διάφορα σολιστικά μουσικά μέρη. Οι ημέρες και οι ώρες παρουσίας και διδασκαλίας θα καθοριστούν επακριβώς σε συνεννόηση με τον Διευθυντή της χορωδίας. Η μη εκτέλεση των υπηρεσιών άνευ υπαιτιότητας του δεν συνιστά λόγο μείωσης της αποζημίωσης του. Η υπαιτιότητα ή μη κρίνεται από το Δ.Σ. του ΣΥ.Π.Α.Π. κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της αρμόδιας τριμελούς θεματικής επιτροπής.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 7,8 (ΜΟΥΣΙΚΟΙ – ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ)
Με την παρούσα δηλώνω την ανάληψη υποχρέωσης παροχής μαθημάτων της ειδικότητας μου (………………………………………………..) αλλά και συναφών ειδικοτήτων (……………………………………….) μία ή δύο φορές την εβδομάδα ανά φιλαρμονική, επί συνόλου οκτώ (8) ωρών.
Οι ημέρες και οι ώρες παρουσίας τους και διδασκαλίας θα καθοριστούν επακριβώς σε συνεννόηση με τους Αρχιμουσικούς των φιλαρμονικών βάση του πλήθους των μαθητών και θα αναρτηθούν στις εγκαταστάσεις των Φιλαρμονικών.
Σε περίπτωση δυσκολίας προσέλευσης των μαθητών για τα μαθήματα τους, οι ώρες μπορούν να μειώνονται και να συμπληρώνονται σε άλλη ημέρα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αρχιμουσικού και εμού. Η μη παράδοση μαθήματος υπαιτιότητα του μαθητή δεν συνιστά λόγο μείωσης της αποζημίωσης μου. Η υπαιτιότητα ή μη κρίνεται από το Δ.Σ. του ΣΥ.Π.Α.Π. κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Αρχιμουσικού.
Σε περίπτωση απουσίας μαθητών κατά τον καθορισμένο χρόνο μαθήματος, τίθεμαι στη διάθεση του αρμόδιου Αρχιμουσικού για την ανάθεση συναφών μουσικών καθηκόντων (πρόβα μουσ. συνόλων, μουσική δωματίου κ.α)
Οφείλω και θα συνεργάζομαι με τους αρχιμουσικούς των φιλαρμονικών, επί των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους Α1 – Α4 της Μελέτης 1/2020 του ΣΥ.Π.Α.Π..
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ &ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1,2,3, 4 & 5
1. Τίτλοι σπουδών. Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι υποψηφιότητες με:
– Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Κρατικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ημεδαπής ή Αλλοδαπής*), και ένα μεταπτυχιακό τίτλο
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα ανωτέρω προσόντα τότε εξετάζονται υποψήφιοι με
– Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Κρατικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ημεδαπής ή Αλλοδαπής*).
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα ανωτέρω προσόντα τότε εξετάζονται υποψήφιοι με
– Πτυχία Ενοργάνωσης, Αρμονίας ή Ωδικής, Αντίστιξης και Φυγής από αναγνωρισμένο Ωδείο της ημεδαπής
2. Πενταετή καλλιτεχνική προϋπηρεσία (συνολικά) σε θέσεις αρχιμουσικού ή και μουσικού
3. Μία τουλάχιστον συστατική επιστολή.
Σελίδα 68
4. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων διεύθυνσης και άλλων επιμορφώσεων πάνω στο αντικείμενο, στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό. (τουλάχιστον μία)
5. Βιογραφικό σημείωμα του ιδίου που να εμφανίζει καλλιτεχνική δραστηριότητα σε Ελλάδα ή και εξωτερικό.
 Τα πτυχία της αλλοδαπής πρέπει υποχρεωτικά να επίσημα μεταφρασμένα στα Ελληνικά και να διαθέτουν αναγνώριση από το ΔΟΑΤΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ προ της 1-4-2005.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 6,7 & 8
1. Τίτλοι σπουδών. Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι υποψηφιότητες με:
– Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Κρατικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ημεδαπής ή Αλλοδαπής*), ένα μεταπτυχιακό και Πτυχίο της ειδικότητας του μουσικού οργάνου της θέσης που είναι υποψήφιοι, από αναγνωρισμένο Ωδείο της ημεδαπής
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα ανωτέρω προσόντα τότε εξετάζονται υποψήφιοι με
– Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Κρατικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ημεδαπής ή Αλλοδαπής*) και Πτυχίο της ειδικότητας του μουσικού οργάνου της θέσης που είναι υποψήφιοι, από αναγνωρισμένο Ωδείο της ημεδαπής
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα ανωτέρω προσόντα τότε εξετάζονται υποψήφιοι με
– Πτυχίο της ειδικότητας του μουσικού οργάνου της θέσης που είναι υποψήφιοι, από αναγνωρισμένο Ωδείο της ημεδαπής
2. Πενταετή καλλιτεχνική προϋπηρεσία (συνολικά) σε αντίστοιχες θέσεις μουσικού
3. Μία τουλάχιστον συστατική επιστολή.
4. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων διεύθυνσης και άλλων επιμορφώσεων πάνω στο αντικείμενο στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό.(τουλάχιστον μία)
5. Βιογραφικό σημείωμα του ιδίου που να εμφανίζει καλλιτεχνική δραστηριότητα σε Ελλάδα ή και εξωτερικό.
 Τα πτυχία της αλλοδαπής πρέπει υποχρεωτικά να επίσημα μεταφρασμένα στα Ελληνικά και να διαθέτουν αναγνώριση από το ΔΟΑΤΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ προ της 1-4-2005.
i
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
Σελίδα 69
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) “Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
Σελίδα 70
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)”Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.”.
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά …), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.
xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxx Πρβλ άρθρο 48.
xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
Σελίδα 71
xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.